Ngày 22/04/2019 15:17:04
MANG THÍT PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2020 GIẢM TỪ 3% ĐẾN 5% TỔNG SỐ VỤ PHẠM PHÁP HÌNH SỰ
Thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2020, Huyện Mang thít phấn đấu đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội đến năm 2020 giảm từ 3% đến 5% tổng số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2016. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng.

Góp phần thực hiện mục tiêu đề ra, lực lượng công an trên địa bàn huyện thực hiện công tác điều tra khám phá án đạt từ 80% trở lên, án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng  đạt 95% trở lên trên tổng số án khởi tố. Hàng năm bắt giữ, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã. Giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù xuống dưới 15%, ít nhất 50% khu dân cư, xã thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chí “an toàn về an ninh, trật tự”; chuyển hóa thành công 60% địa bàn xác định là trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Bên cạnh đó, huyện chú trọng công tác đào taọ bồi dưỡng nâng cao nâng lực, trình độ, trách nhiệm, đạo đức cho cán bộ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán và cán bộ làm công tác thi hành án...

Song song đó, huyện có định hướng đến năm 2030, trên cơ sở tổng kết đánh giá thực hiệc các mục tiêu cụ thể đến năm 2020, xác định mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn 5 năm: tiếp tục phát huy tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, giảm các loại trọng án, giảm tội phạm ở các địa bàn trọng điểm, góp phần xây dựng xã hội an toàn, ổn định, trật tự văn minh, mọi công dân có ý thức tôn trọng, tự giác tuân thủ pháp luật, chủ động tích cực tham gia cùng các ngành chức năng trong công tác phòng chống tội phạm. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, đảm bảo “đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”, không để oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự.

Để đạt các mục tiêu kế hoạch đưa ra, ngay bây giờ chúng ta cần phải phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân trên địa bàn huyện trong thực hiện công tác phòng chống tội phạm. Lực lượng công an các cấp có vai trò nòng cốt, tham mưu chỉ đạo chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Công tác chỉ đạo phải chặt chẽ, phân công trách nhiệm cụ thể, thường xuyên kiểm tra đánh giá hiệu quả thực hiện, điều chỉnh kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, đảm bảo tính khả thi để đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu đề ra. Công tác tổ chức thực hiện đồng bộ, phối hợp chặt chẽ, của từng đơn vị, cá nhân, địa phương trong công tác phòng chống tội phạm.

Song song đó, huyện đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện. Nâng cao năng lực lãnh đạo của ca cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo quản lý, điều hành của chính quyền, thủ trưởng các cấp các ngành, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng chống tội phạm. Nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm của hệ thống chính trị và cộng đồng, đổi mới và hoàn thiện thể chế, chính sách kinh tế, xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; quản lý, giáo dục cải tạo và tái hào nhập cộng đồng đối với người phạm tội, vi phạm pháp luật và đối tượng có nguy cơ phạm tội; đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ. Nâng cao hiệu quả tấn công, trấn áp tội phạm, điều tra truy tố, xét xử tội phạm. Tăng cường nguồn lực phòng, chống tội phạm. Ngoài ra, UBND huyện phân công nhiệm vụ thực hiện các đề án chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm.

Với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của kế hoạch triển khai, thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030, Đảng bộ, quân và nhân dân huyện Mang Thít đoàn kết quyết tâm thực hiện tốt, đạt kết quả cao để xây dựng huyện nhà phát triển và ổn định tình hình an ninh trật trự xã hội địa phương trong thời gian tới.

                                                        TƯỜNG LINH

Các tin khác