Ngày 18/03/2019 15:51:54
Nhìn lại sau hơn 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị
Sau hơn 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Mang Thít có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

     Những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong dư luận được giải quyết kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đạt được kết quả trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Thít đã thực hiện một số việc cụ thể sau:

     Thứ nhất là đổi mới trong cách triển khai thực hiện Chỉ thị, cùng với đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Sau khi tiết thu, quán triệt Chỉ thị và Kế hoạch của Tỉnh ủy Vĩnh Long, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch toàn khóa để thực hiện; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu xây dựng hướng dẫn, kế hoạch tuyên truyền Chỉ thị giai đoạn 2016 - 2021 và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị theo chuyên đề hằng năm trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng đưa nội dung học và làm theo Bác theo từng chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị hằng tháng và kiểm điểm đánh giá công tác cuối năm. Các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch, bản cam kết cá nhân học tập làm theo Bác theo chuyên đề hằng năm phải cụ thể, phù hợp, sát với nhiệm vụ được giao.

     Để việc thực hiện Chỉ thị được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Huyện ủy đề cao công tác kiểm tra, giám sát. Theo đó, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát chỉ đạo thực hiện Chỉ thị trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Ủy ban kiểm tra các Đảng ủy cơ sở đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và kết quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Tổ Nội chính Huyện ủy chủ trì phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xây dựng kế hoạch tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Kết quả, ba năm qua đã tiến hành trên 30 cuộc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng tại tất cả các chi - đảng bộ trực thuộc.

     Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, Huyện ủy chỉ đạo: Ban Biên tập Tờ tin Mang Thít, Đài truyền thanh huyện xây dựng chuyên trang, chuyên mục thực hiện Chỉ thị, nêu gương người tốt, việc tốt đăng trên trang nhất, đưa vào chương trình phát thanh hàng ngày. Nhân kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tọa đàm gắn với chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: Thầy thuốc Việt Nam học tập và làm theo Bác (nhân ngày 27-2); Tuổi trẻ học tập và làm theo Bác (nhân ngày 26-3); Nhà giáo Việt Nam học tập và làm theo Bác (nhân ngày 20-11); Công an nhân dân học tập và làm theo Bác (nhân ngày 19-8); Sống mãi truyền thống Bộ đội Cụ Hồ (nhân ngày 22-12).v.v… Các ban, ngành, địa phương có trách nhiệm giới thiệu gương điển hình; phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng tin, bài, chương trình để tuyên truyền rộng rãi. Ban Tuyên giáo Huyện ủy mời những điển hình tiêu biểu báo cáo tại hội nghị báo cáo viên.

     Nhìn chung, công tác tuyên truyền đã được cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện, nội dung, hình thức tuyên truyền sâu sắc hơn, sự phối hợp giữa các lực lượng tuyên truyền đồng bộ hơn. Nhiều điển hình tiêu biểu được tuyên truyền để nhân rộng trong Đảng bộ và toàn xã hội; giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó dấy lên phong trào thi đua học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

     Thứ hai là xây dựng được nhiều mô hình học tập và làm theo Bác. Sau hơn 03 năm thực hiện Chỉ thị, Đảng bộ huyện xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý trong học tập và làm theo Bác, như: Đảng bộ xã Mỹ Phước với mô hình hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới; Đảng bộ cơ quan chính quyền với mô hình nâng cao chất lượng công tác dân vận của cơ quan chính quyền; Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể  với mô hình vận động xây dựng nhà đại đoàn kết; chi bộ ấp An Hưng trực thuộc Đảng bộ xã Mỹ An với mô hình vận động sức dân xây dựng đường giao thông nông thôn; chi bộ Trường Mầm non thị trấn Cái Nhum với mô hình nhận đỡ đầu hộ nghèo vĩnh viễn; Đảng bộ công an huyện với mô hình giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng,… Qua đó, đã biểu dương, khen thưởng cấp cơ sở 204 tập thể, 1.045 cá nhân, 206 hộ dân; cấp huyện biểu dương, khen thưởng 87 tập thể, 248 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Quang cảnh Hội nghị triển khai chủ đề năm 2019   Ảnh: Phương Nam

    

     Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

     Một là, tập trung triển khai chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

     Hai là, thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW khóa XII của Đảng.

     Ba là, thực hiệm nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

 

                                                                              Thảo Vy

Các tin khác