Ngày 28/02/2019 16:12:02
Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Chiều ngày 22/02/2019, Ban Tổ chức Huyện ủy Mang Thít tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi - đảng bộ cơ sở; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của huyện; cán bộ phụ trách công tác tổ chức đảng ủy cơ sở. Đồng chí Lê Hoàng Dũng, TVHU - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì Hội nghị.


Năm 2018, Ban Tổ chức Huyện ủy đã thực hiện tốt chức năng tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra, rà roát thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu cho Huyện ủy tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02, 19/5,  02/9, 7/11/2018 cho 39 đảng viên trong Đảng bộ huyện (trao Huy hiệu 55 năm: 03 đ/c, Huy hiệu 50 năm: 03 đ/c, Huy hiệu 45 năm: 02 đ/c, Huy hiệu 40 năm: 03 đ/c, Huy hiệu 30 năm: 28 đ/c).

Thực hiện tốt công tác thường xuyên của ngành về công tác tổ chức, công tác cán bộ, công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ như: Tham mưu phê duyệt nhân sự ứng cử Đại hội Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018-2023; phê duyệt nhân sự Đại hội Hội người tù kháng chiến huyện, nhiệm kỳ 2018-2023; quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương; chỉ định Bí thư đảng ủy cơ sở 01 đ/c, Phó bí thư đảng ủy 02 đ/c, quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ban thường vụ đảng ủy 07 đ/c, ủy viên ban chấp hành đảng bộ cơ sở 03 đ/c. Bổ nhiệm lại 02 cán bộ cấp phó cơ quan khối chính quyền. Tham mưu quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch ban thường vụ đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 03 đ/c.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: năm 2018, đưa 11 đồng chí cán bộ cấp huyện và cơ sở đào tạo lớp Cao cấp lý luận chính trị; 157 đồng chí lớp Trung cấp lý luận chính trị; đào tạo chuyên ngành Thạc sĩ Nông học 09 đ/c. Bồi dưỡng lớp chuyên viên 11 đ/c, lớp chuyên viên chính 07 đ/c; bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 cho 15 đ/c; bồi dưỡng KTQP - AN đối tượng 2 cho 02 đ/c; bồi dưỡng KTQP - AN đối tượng 3 cho 08 đ/c.

Đối với công tác phát triển đảng viên, Ban Tổ chức tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét quyết định chuẩn y kết nạp 133 đảng viên mới, đạt 110,8% chỉ tiêu Tỉnh uỷ giao và đạt 102,3% chỉ tiêu Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ huyện đề ra.

Tại Hội nghị, đã khen thưởng 22 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền; 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền; 06 chi - đảng bộ trực thuộc Huyện ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, gồm: Đảng bộ xã Tân Long, Tân An Hội, Tân Long Hội, Quân sự, Trường THPT Mang Thít, Chi bộ Bảo hiểm xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Dũng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới:

Một là, Các chi - đảng bộ cơ sở lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW (khoá XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt Chỉ thị 06-CT/TU của Tỉnh uỷ về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương”, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ  chốt”; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

 Hai là, Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động số 16, 19 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả đơn vị sự nghiệp công lập”.

Ba là, Các đảng ủy cơ sở chuẩn bị tốt nhân sự đại hội chi bộ trực thuộc đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch, bổ sung cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 ở các chi - đảng bộ cơ sở và hoàn chỉnh các thủ thục hồ sơ gởi về Ban Tổ chức Huyện ủy thẩm định, để trình ra Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét .

 Bốn là, Tiếp tục theo dõi và thực hiện tốt công tác đào tạo - bồi dưỡng cán bộ; rà soát cán bộ diện quy hoạch cấp ủy chưa đi đào tạo về chuyên môn và chính trị để đạt theo tiêu chuẩn quy định./.

           Thảo Vy

Các tin khác