Ngày 08/06/2014 09:36:56
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ TÂN LONG HỘI
STT Họ và tên Ngày sinh Số Điện thoại Chức vụ Địa chỉ mail Ghi chú
01 Nguyễn Văn Của 20/11/1964 Cơ quan: 0703 941070
Di động: 01263807096
BT Đảng ủy - CT. UBND xã    
02 Nguyễn Văn Thuyết 20/12/1974 Di động: 0939896864 Phó BT Đảng ủy - CN UBKT vthuyet74@gmail.com  
03 Võ Sơn Kiệt 24/12/1974 Di động: 0908546498 P. BT Đảng ủy - CT. HĐND xã    
04 Võ Văn Bảnh 13/11/1973 Di động: 0909114849 CT. HND xã    
05 Trần Thị Mười 8/3/1970 Di động: 0939844412 CT. HLHPN xã tranthimuoitlh@gmail.com  
06 Nguyễn Văn Bé Hai 13/3/1977 Di động: 0978613484  PCT. UBND xã    
07 Nguyễn Thiện Chí 1/3/1983 Di động: 0983941070 PCT. UBND xã chithienca@gmail.com  
08 Nguyễn Hoàng Nam 15/5/1981 Di động: 0972199080 PCT. HĐND xã vanphongtlh123@gmail.com  
09 Võ Thị Hồng Phượng 28/12/1987 Di động: 0982724641 Công chức VPTK hongphuong454@gmail.com  
10 Huỳnh Kim Phương 28/8/1983 Di động: 01213649041 Công chức KTNS xã ktnstanlonghoi@gmail.com  
11 Thiều Văn Hiệp 13/01/1987 Di động: 0986144892 Công chức ĐC-XD tvhiep.1987@gmail.com  
12 Đặng Thị Kim Cúc 23/7/1983 Di động: 0979738172 Công chức NN kimcuctanlonghoi@gmail.com  
13 Nguyễn Văn Bằng 30/3/1982 Di động: 0939300607 Công chức TP-HT bangnambangnam@gmail.com  
14 Võ Hồng Khải 7/1/1984 Di động: 0983840265 Công chức TP-HT hongkhai1984@gmail.com  
15 Võ Văn Vẹn 18/02/1983 Di động: 01692350915 CHTQS xã    
16 Nguyễn Văn Quí 7/8/1978   BT xã đoàn xã quianbinh@gmail.com  
17 Nguyễn Văn Kiệt 5/2/1977 Di động: 0909196256 CT. UBMTTQVN xã nvkiet2@gmail.com  
18 Phạm Bá Tòng 21/01/1983 Di động: 0937284392 CT. HCCB xã tongtanlonghoi@gmail.com  
19 Nguyễn Văn Tùng 29/11/1984 Di động: 0939664084 Trưởng CA xã mientaynuoclon2013@gmail.com  
20 Trần Quang Khải 1978 Di động: 01226842251 CC VHXH    

 

Các tin khác