Ngày 26/06/2017 07:20:29
DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Điện thoại cơ quan

 

Địa chỉ Email do UBND tỉnh cấp

 

1

 

Nguyễn Văn Diên

 

Chủ tịch UBND

 

0703.840.361

 

Có hộp thư nvdien.hmt@vinhlong.gov.vn

 

2

 

Nguyễn Chí Quyết

 

P. Chủ tịch

 

0703.840.344

 

ncquyet.hmt@vinhlong.gov.vn

 

3

 

Trần Thanh Huệ

 

P. Chủ tịch

 

0703.840.254

 

thhue.hmt@vinhlong.gov.vn

 

4

 

Trương Văn Gạo

 

PCT.HĐND

 

0703.840.245

 

tvgao.hmt@vinhlong.gov.vn

 

5

 

Phạm Phương Nam

 

Chánh VP HĐND-UBND

 

0703.840.291

 

ppnam.hmt@vinhlong.gov.vn

 

6

 

Nguyễn Tấn Lợi

 

Phó VP HĐND - UBND

 

0703.840.232

 

ntloi.hmt@vinhlong.gov.vn

 

7

 

Võ Hữu Đức

 

Phó VP HĐND-UBND

 

0703.840.815

 

vhduc.hmt@vinhlong.gov.vn

 

8

 

Thi Văn Dũng

 

Phó Ban KTXH

 

0703.840.941

 

tvdung.hmt@vinhlong.gov.vn

 

9

 

Võ Hồng Hoa

 

UVTT HĐND

 

0703.840.245

 

vhhoa.hmt@vinhlong.gov.vn

 

10

 

Nguyễn Văn Phi

 

công chức

 

0703.840.245

 

nvphi.hmt@vinhlong.gov.vn

 

11

 

Võ Thị Hồng

 

Công chức

 

0703.840.232

 

vthong.hmt@vinhlong.gov.vn

 

12

 

Nguyễn Văn Quí

 

Công chức

 

0703.840.815

 

nvquí.hmt@vinhlong.gov.vn

 

13

 

Lâm Văn Vinh

 

PCVP

 

0703.840.291

 

lvvinh.hmt@vinhlong.gov.vn

 

14

 

Nguyễn Tất Đạt

 

Công chức

 

0703.840.941

 

ntdat.hmt@vinhlong.gov.vn

 

15

 

Trần Thị Ngọc Điệp

 

Công chức

 

0703.840.941

 

ttndiep.hmt@vinhlong.gov.vn

 

16

 

Nguyễn Cường Quốc

 

 

Công chức

 

0703.840.815

 

ncquoc.hmt@vinhlong.gov.vn

 

17

 

Nguyễn Quốc Minh

 

Công chức

 

0703.840.815

 

nqminh.hmt@vinhlong.gov.vn

 

18

 

Trần Thanh Tâm

 

Công chức

 

0703.840.232

 

tttam.hmt@vinhlong.gov.vn

 

19

 

Lê Hoàng Đoàn

 

Công chức

 

0703.840.815

 

lhdoan.hmt@vinhlong.gov.vn

 

20

 

Trần Hoà Thuận

 

Công chức

 

0703.840.232

 

ththuan.hmt@vinhlong.gov.vn

 

21

 

Trần Công Toại

 

Công chức

 

0703.840.815

 

tctoai.hmt@vinhlong.gov.vn

 

22

 

Trương Thùy Ngân

 

Viên chức

 

0703.840.232

 

ttngan.hmt@vinhlong.gov.vn

 

23

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

Viên chức

 

0703.840.232

 

ntthien.hmt@vinhlong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác