Ngày 06/02/2018 08:08:10
Đảng ủy trường THPT Mang Thít tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017
Theo báo cáo, năm 2017 Đảng ủy trường THPT Mang Thít đã triển khai thực hiện đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia 2017 đạt 100%. Đạt được kết quả trên là do Đảng ủy trường đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá đáp ứng yêu cầu nâng chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo; thực hiện tốt công tác giáo dục, trang bị kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho học sinh.

Giảm tỷ lệ học sinh bỏ học theo quy định của trường đạt chuẩn Quốc gia. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của nhà trường, của địa phương. Tuy nhiên, trong năm qua vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế nhất định: công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên còn chậm; một số giáo viên chưa có biện pháp hiệu quả trong việc giáo dục học sinh yếu kém, cùng với đó là việc quan tâm, đầu tư, quản lý của gia đình còn nhiều hạn chế, dẫn đến việc học sinh bỏ học và nhiều tiêu cực khác, làm giảm chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhà trường.

Năm 2018, Đảng ủy trường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung về đổi mới giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-CT/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện nghiêm Nghị quyết 04-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị… Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, nâng cao trách nhiệm của công dân, trách nhiệm đối với cộng đồng học sinh. Tiếp tục đối mới phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra của giáo viên, học sinh. Đổi mới hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, theo hướng tinh gọn, cụ thể, nội dung bổ ích, thiết thực, phương pháp tiến hành linh hoạt, nhằm thu hút người học.

                                                             Phú Nhuận (VPHU Mang Thít)

Các tin khác