Ngày 30/01/2018 07:15:53
Mang Thít học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt
Huyện ủy Mang Thít vừa tổ chức hội nghị triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho các cán bộ chủ chốt của huyện. Ông Nguyễn Thành Tâm - Quyền Bí thư Huyện ủy đến dự và triển khai Nghị quyết.


Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu đã được học tập, quán triệt nghiên cứu 04 chuyên đề như: Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Bên cạnh đó, các chương trình hành động của Tỉnh ủy gắn với từng nghị quyết cụ thể cũng được các cán bộ chủ chốt tiếp thu, quán triệt tại hội nghị.

Sau hội nghị, các Chi, Đảng bộ cơ sở của huyện Mang Thít sẽ tiếp tục tổ chức cho tất cả cán bộ, đảng viên học tập các Nghị quyết này, nhằm nâng cao nhận thức về những quan điểm của Đảng về những vấn đề được nêu trong các Nghị quyết, qua đó tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời triển khai kế hoạch hành động có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị địa phương.

  Tin ảnh : Trần Phong - Đài. TT. Huyện Mang Thít

Các tin khác