Ngày 05/10/2017 14:22:12
Mang Thít: sơ kết hoạt động kinh tế tập thể 9 tháng đầu năm 2017
Trong điều kiện kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định, tăng trưởng khá; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư nâng cấp mở rộng, từng bước hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển và là điều kiện thúc đẩy phong trào kinh tế tập thể phát triển.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, huyện Mang Thít đã tập trung tuyên truyền các chủ trương chính sách về kinh tế tập thể, Luật Hợp tác xã, vận động các mô hình Tổ hợp tác sản xuất hoạt động có hiệu quả, mạnh dạn chuyển sang loại hình hợp tác xã. Kết quả, thành lập mới 01 HTX ở xã Mỹ Phước và giải thể 01 HTX hoạt động không hiệu quả, nâng tổng số Hợp tác xã trên địa bàn huyện là 14 HTX, doanh thu bình quân của HTX là 3,9 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân thành viên HTX khoảng 150 triệu đồng.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của khu vực kinh tế tập thể vẫn còn thấp, tiềm lực HTX yếu, quy mô sản xuất nhỏ, chất lượng hoạt động sản xuất chưa cao; giá nguyên vật liệu thường xuyên biến động, nhiều chi phí tăng làm ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất, giảm lợi nhuận; còn trông chờ vào các chính sách sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động trong liên doanh, liên kết trong khu vực, với các tổ chức doanh nghiệp...

Trong những tháng còn lại của năm 2017, huyện Mang Thít tiếp tục cũng cố các HTX hoạt động trung bình, yếu kém và mạnh dạn giải thể các HTX không hoạt động; kết hợp với các ngành tỉnh làm cầu nối liên kết giữa HTX với các doanh nghiệp. Đồng thời, kiến nghị tỉnh sớm thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, tạo điều kiện cho các HTX trên địa bàn tiếp cận được các nguồn vốn vay để mở rộng sản xuất kinh doanh; đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng hàng năm lập các đề án, mô hình sản xuất kinh doanh gắn cơ cấu lại ngành nông nghiệp, ưu tiên cho các HTX nông nghiệp tiếp cận để phát triển sản xuất kinh doanh.

                                                         Phú Nhuận (VPHU Mang Thít)

Các tin khác