Ngày 05/10/2017 14:43:13
Mang Thít khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 năm 2017
Sáng ngày 26/09, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mang Thít kết hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 năm 2017, cho 80 học viên là đảng viên vừa mới được kết nạp đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.
          Trong thời gian 02 tuần học tập, học viên được nghiên cứu, học tập về 9 chuyên đề: chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam…

          Thông qua lớp bồi dưỡng, góp phần nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho các đảng viên mới; giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; nâng cao nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đồng thời, giúp cho các đảng viên mới huyện Mang Thít phấn đấu, rèn luyện xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.                                                             

                 Tin: Trần Phong - Đài TT. huyện Mang Thít

 

Các tin khác