Ngày 12/09/2017 16:15:37
Mang Thít: Tăng cường công tác thu thuế, xử lý nợ thuế
Theo báo cáo, tính đến ngày 16/8/2017 tổng thu Ngân sách trên địa bàn huyện đạt 31,434 tỷ đồng, đạt 46,27% so với kế hoạch được giao, trong đó có một số chỉ tiêu thu còn thấp so với dự toán được giao: thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 35,61%, thu tiền sử dụng đất đạt 31,43%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 5,43%. Bên cạnh đó, số thuế nợ đọng vẫn còn khá lớn, tính đến ngày 31/7/2017 tổng tiền nợ thuế có khả năng thu là 13,363 tỷ đồng.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế và hoàn thành tốt nhiệm vụ thu Ngân sách trong những tháng còn lại của năm 2017, đáp ứng các nhiệm vụ chi Ngân sách nhà nước. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: Chi cục thuế huyện tổ chức thực hiện tốt các quy định về thuế, quyết tâm thu đạt và vượt dự toán hoàn thành nhiệm vụ thu Ngân sách năm 2017 đã được Hội đồng nhân dân huyện phê chuẩn; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với NSNN. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn và Đoàn kiểm tra chống thất thu, xử lý nợ thuế huyện tăng cường xử lý, thu hồi giảm nợ đọng thuế; tiến hành cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không thanh toán nợ thuế theo quy định của pháp luật; chuẩn bị tốt công tác lập bộ thuế và xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2018.

UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phân loại nợ thuế, kịp thời đề xuất các giải pháp xử lý nợ thuế. Đồng thời, phối hợp với Chi cục thuế huyện và các tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền các chính sách về thuế, phí, lệ phí, vận động các trường hợp nợ thuế chấp hành nghiêm túc nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước.

                                                                    Phú Nhuận (VPHU Mang Thít)

Các tin khác