Ngày 21/08/2017 10:07:53
Mang Thít: thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 và năm 2018
Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, tổng giá trị ngành đạt 1.135 tỷ đồng, đạt 48,67% kế hoạch, tăng 31,67% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1.107 tỷ đồng, đạt 50,11% kế hoạch, tăng 9,54% so cùng kỳ và Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 280,180 tỷ đồng, đạt 51,4% kế hoạch, tăng 12,34% so cùng kỳ; tình hình thu ngân sách đảm bảo việc chi thường xuyên;

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, tổng giá trị ngành đạt 1.135 tỷ đồng, đạt 48,67% kế hoạch, tăng 31,67% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1.107 tỷ đồng, đạt 50,11% kế hoạch, tăng 9,54% so cùng kỳ và Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 280,180 tỷ đồng, đạt 51,4% kế hoạch, tăng 12,34% so cùng kỳ; tình hình thu ngân sách đảm bảo việc chi thường xuyên; các chính sách an sinh xã hội được các cấp, các ngành triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối đối tượng; công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn được quan tâm thực hiện tốt; công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai thường xuyên, liên tục và mang lại nhiều hiệu quả tích cực; tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Tuy nhiên, tình hình thời tiết cực đoan, mưa trái mùa, dịch bệnh xảy ra trên cây trồng vật nuôi làm ảnh đến tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện, nhất là sản xuất lúa, tổng giá trị ngành sản xuất nông nghiệp - thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt 1.075,6 tỷ đồng, đạt 46,2% kế hoạch, giảm 0,16% so cùng kỳ; tình trạng học sinh bỏ học ở các cấp vẫn còn xảy ra, nhất là học sinh bậc Trung học phổ thông.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2017. Trong 6 tháng còn lại, UBND huyện yêu cầu các ngành, các cấp cần khắc phục khó khăn, tập trung chỉ đạo, điều hành phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, dịch bệnh để chủ động trong sản xuất và chủ động các biện pháp phòng, chống và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan; tiếp tục triển khai kế hoạch tái cơ cấu ngành công thương, giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến năm 2025; tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu…

Trong năm 2018, tiếp tục huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng và lợi thế thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng “công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ” và xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu tổng giá giá trị ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 2.612 tỷ đồng, tăng 12% so năm 2017; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 2.408 tỷ đồng, tăng 8,9% và Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 597 tỷ đồng, tăng 9,5%; giá trị ngành nông nghiệp - thủy sản đạt 2.411 tỷ đồng, tăng 3,5%; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 306,709 tỷ đồng, tăng 3,98%; tổng chi ngân sách Nhà nước đạt 304,064, tăng 4%; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 35 triệu đồng/ người/năm... Đồng thời, tập trung phát triển kinh tế đảm bảo bền vững và tăng trưởng họp lý; đẩy mạnh thu hút đầu tư xã hội và nâng cao hiệu quả đầu tư công, thực hiện có hiệu quả công tác tài chính - ngân sách; phát triển văn hóa - xã hội, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân.    

                                                                  Phú Nhuận (vphu Mang Thít)

Các tin khác